KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest placówką, w której najważniejsze jest dziecko. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Każde dziecko ma te same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów.
Nasi wychowankowie uczą się twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców.
Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.
Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola. Nauczyciele współpracują z rodzicami uwzględniając ich potrzeby
i oczekiwania.
Dążymy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym.
Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Systematycznie doposażamy sale w zabawki, gry i pomoce dydaktyczne, a place zabaw w nowy sprzęt terenowy.
Inwestujemy w nauczycieli, pracowników oraz bazę lokalową przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Staramy się, aby w naszym przedszkolu dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne.
Stworzamy warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju, do bycia samodzielnym
Przygotowujemy dzieci do przeżywania zarówno sukcesów, jak i umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami.
Wprowadzamy dzieci w świat wartości- dobra, miłości, przyjaźni i tolerancji.
Kształtujemy trwałe postawy szacunku wobec najbliższych i środowiska naturalnego.
Umacniamy u dzieci wiarę we własne siły i skuteczność działania.
Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalającym dziecku wyrazić własne doświadczenia i spostrzeżenia, poprzez różnorodną działalność.
Zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka
w przedszkolu.
Zapewniamy dzieciom opiekę przez wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola posiada:

• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
• umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia,
• praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
• umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
• umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
• umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
• odpowiedni poziom samodzielności,
• gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
• umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
• podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
• poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

Przestrzega:

• prawa innych ludzi;
• zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
• zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm.

Dostrzega i szanuje:

• potrzeby innych ludzi;
• odmienne postawy, przekonania, upodobania;
• symbole narodowe;
• środowisko naturalne.

Nie obawia się:

• występować publicznie;
• reprezentować grupę, przedszkole, rodzinę;
• dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami;
• wykazywać inicjatywy w działaniu;
• prosić o radę lub pomoc.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Jej atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Ogród przedszkolny jest duży, zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.
W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe: Muszelki, Rybki, Delfinki, Wilki Morskie.
Przedszkole zatrudnia 23 pracowników, w tym 12 nauczycieli (w tym nauczyciel
j. angielskiego, religii i specjalista logopeda) oraz 11 pracowników administracji i obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:
• 4 sale dydaktyczne z łazienkami.
• Kuchnię.
• Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.
Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, takie jak: kącik plastyczny, kącik lalek, kącik konstruktorski, kącik czytelniczy, kącik do obserwacji przyrodniczych, itp.

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest barwne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Nasze place zabaw zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu. Kolorowe
i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia nasze działania dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńcze i wpływają na lepszą jakość pracy.

CELE OGÓLNE

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

Procesy zachodzące w przedszkolu:
• Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
• Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Zarządzanie przedszkolem:
•Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały
się w tym, co jest dobre, a co złe.
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych.
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy tetralne oraz sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które
są ważne w edukacji szkolnej.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

1. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a nauczyciele każdemu dziecku zapewniają
podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój.
2. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
3. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką
wszystkie dzieci.
4. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Prowadzą ciekawe i bogate zabawy i zadania z dziećmi, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją, ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
5. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania.
Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami,
a działania nasze są skoordynowane.
6. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu
i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń.
7. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów.
Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia otwarte, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u.
8. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują zaplanowane działania.
9. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

1. Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• Ankiet.
• Rozmów z nauczycielami, rodzicami.
• Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci.
• Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw.
• Analizę wytworów dziecięcych.
• Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami.
• Lustrację sal, tablic, wystawek prac.
• Arkuszy ocen pracy nauczycieli.
• Arkuszy samooceny.
• Analizy dokumentacji pedagogicznej.
• Analizy innych materiałów dokumentujących pracę nauczyciela.
• Rozwoju zawodowego.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku - luty i czerwiec.

ZASADY I METODY PRACY

Akceptuj, toleruj, wspieraj - wydają się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinują one codzienną pracę nauczycieli.
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.
Do metod tych należą m.in.:
• Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej –dziecięca matematyka -zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki;
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne-zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu;
• Kinezjologia edukacyjna Denissona;
• Opowieść ruchowa;
• Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
• Metoda Dobrego Startu-metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania alfabet piosenek -śpiewane literki -wierszyki do rysowania;
• Relaksacja;
• Bajkoterapia;
• Zabawy paluszkowe;
• Drama;
• Pantomima;
• Burza mózgów –metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.

Zaobserwowane pozytywne efekty pracy z wyżej wymienionymi metodami

• Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach.
• Dzieci potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności.
• Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni.
• Pomagają w wyzbyciu się nieśmiałości.
• Pomagają w przygotowaniudo nauki czytania i pisania.
• Rozwijają poczucie rytmu, koncentracji i uwagi.
• Liczą wyznaczają wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach
lub konkretach.
• Niwelują trudności i niepowodzeniaw nauce matematyki.
• Pozytywnie wpływają na odporność emocjonalną –radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
• Pozytywnie wpływają na osiągnięcia naszych dzieci w szkole.

ADAPTACJA

Nauczyciele, głównie grupy Maluszków, realizują Program Adaptacyjny - mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

Cele programu adaptacyjnego:

• Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola;
• Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole;
• Nawiązanie kontaktu z rodzicami celu ułatwienia dalszej współpracy;
• Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci;
• Poznanie się i integracja rodziców między sobą;
• Pomoc dziecku w adaptacji;
• Wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką
wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami;
• Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych;
• Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i nauczycieli;
• Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na
terenie placówki: festyny, uroczystości z okazji Dnia Dziecka;
• Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem wychowawcą
ich dzieci ( spotkanie bez dzieci);
• Imprezy i zabawy integracyjne nauczyciela z dziećmi.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

• Nasze cele wychowania i nauczania;
• Działania zorientowane na dziecko;
• Aktualne pory roku;
• Święta i uroczystości
• Tradycje przedszkola (Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Przedszkolaka, 11 listopada, mikołajki, warsztaty świąteczne, spotkania przy choince, bale karnawałowe, Święto
Babci i Dziadka, zajączek, Dzień rodzeństwa, święto Mamy i Taty, międzyprzedszkolne przeglądy twórczości teatralnej, ogólnopolskie oraz międzyprzedszkolne i przedszkolne konkursy plastyczne, zakończenie roku szkolnego, przez poszczególne grupy, pożegnanie starszaków, dzieci odchodzących do szkoły).

ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasada indywidualizacji


Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania wykorzystywania okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

Zasada samodzielności

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się
w sali. Mają one stałe miejsce na półkach, skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko powinno samodzielnie rozwiązać podane zadanie.
Dzieci są samodzielne w podejmowaniu zadań. Zasad służy w kształtowaniu osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania.

Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zadań, ról i kolegi. Są to działania kształtujące poczucie odpowiedzialności za siebie.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

1. Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących
w grupie:
• Nagradzanie pochwałą i uznaniem.
• Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności.
• Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów
w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy.
• Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela.
• Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka.
• Drobne nagrody rzeczowe –ordery uznania, odznaki uśmiechu, naklejki, pieczątki.
2. Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:
• Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
• Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych, po I semestrze i końcowej
• Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
• Rozmowy indywidualne z rodzicami
• Wymiana doświadczeń ze specjalistami
• Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
• Wspieranie rozwoju dzieci
• ewaluacja działań dzieci.
3. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• Obserwacji funkcjonowania w grupie.
• Wytworów prac dzieci.
• Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci.
• Prezentacji umiejętności (występy, konkursy).
• Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy).
• Rozmowy.
4. Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci:
• Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami.
• Organizowanie konsultacji z nauczycielem.
• Organizowanie zebrań, warsztatów.
• Organizowanie zajęć otwartych .
• Prezentacja prac plastycznych oraz umiejętności artystycznych.
5. Formy pracy:
• Praca indywidualna.
• Praca w małych zespołach.
• Praca z całą grupą.
• Zajęcia otwarte dla rodziców.

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka“ autorstwa Iwony Brody opublikowanego przez WSiP Sp. z o.o., program wychowania przedszkolnego „Plac zabaw“ oraz programy i projekty nauczycielek „Program adaptacyjny“, „Jestem młodym gdynianinem“, „Mały artysta –plastyk“, „Hulajnogą przez Polskę“.
Realizujemy też program „Bezpieczny przedszkolak“, którego autorem jest
Przedszkole nr 48 w Gdyni oraz programy realizowane z ramienia Urzędu Miasta Gdynia.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach
przedszkola w obszarach: wychowawczym, dydaktycznym, organizacyjnym, emocjonalnym.

2. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

3. Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości.

4. Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielkami oparte na współpracy i wzajemnym zaufaniu.

5. Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych.

6. Rodzice otrzymują informację na temat osiągnięć i niepowodzeńdziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

• Zebrania ogólne i z Radą Rodziców oraz grupowe z rodzicami;
• Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami, logopedą, psychologiem;
• Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły, na gazetce dla rodziców);
• Zajęcia adaptacyjne z udziałem nowych dzieci i ich rodziców;
• Zajęcia otwarte dla rodziców;
• Zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog,
pedagog, logopeda);
• Udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wywiady
z rodzicami, wypełnianie ankiet;
• Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak:
Dzień Komisji Edukacji Narodowej, pasowanie na przedszkolaka, Dzień Przedszkolaka,
11 listopada, Dzień Misia, mikołajki, spotkania przy choince, warsztaty świąteczne, Zajączek, Dzień Rodzeństwa, Dzień Mamy i Taty, pikniki i festyny rodzinne, Dzień Dziecka, występy dla dzieci, konkursy, wycieczki, spacery, dekoracje dla przedszkola;
• Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy i dekoracji.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:


1. Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
2. Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
3. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
4. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
5. Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
6. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą
na rzecz dzieci.
7. Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Współpracujemy z:

• Urzędem Miasta (odwiedzanie poszczególnych wydziałów, zajęcia z dziećmi, życzenia dla
włodarzy, udział w akcjach i konkursach, np. "Odprowadzam sam";
• Policją i Strażą Miejską, współpraca z Przedszkolem nr 48 w programie "Bezpieczny
przedszkolak";
• Szkołą Podstawową nr 51 i nr18 oraz III LO;
• Przedszkolem nr 19, Przedszkolem nr 25;
• Placówkami przedszkolnymi i szkolnymi w Polsce (udział w ogólnopolskich
i międzyprzeszkolnych konkursach plastycznych);
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3;
• Młodzieżowym Domem Kultury;
• Centrum Filmowym;
• Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;
• Punktem Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem;
• Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Wawrzyńca;
• Radą Dzielnicy Kamienna Góra;
• Klubem Marynarki Wojennej „Riwiera“;
• Miejską Biblioteką Publiczną nr 9 i nr 15;
• Ksiegarnią Rodzinną Szymelka;
• Caritasem przy Parafii Wojskowej;
• Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną, udział w akcji: "Mamo, tato nie pal przy mnie";
• Akwarium Gdyńskim;
• Konsulatem Kultury.
• Schroniskiem dla zwierząt w Ciapkowie;

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:


• Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników
przedszkola;
• Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;
• Prowadzenie kroniki przedszkola;
• Organizacja uroczystości między przedszkolnych;
• Prowadzenie strony internetowej placówki;
• Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola;
• Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach;
• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, powszechnianie informacji
o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWALUACJA KONCEPCJI

• Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
• Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i wprowadzenia
koniecznych zmian.
• Po zakończeniu każdego roku –sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych
zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych.
• Po zakończeniu realizacji całej koncepcji –ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski
do planowania pracy w latach następnych.
• Rodzice zapoznają się z koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również
wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

1. Dostrzeganie potrzeb dzieci i rodziców, wdrażanie innowacji pedagogicznej,
2. Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji
o dziecku.
3. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności, zachęcanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje, doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki nformacji, na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor.
4. W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
• kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczń na temat pracy z dzieckiem;
• współpraca z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych metod pracy, kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.
5. Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
6. Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,
7. pojęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.
Przedszkolowo.pl logo